Zapytanie ofertowe na usługę transportową w dniach 14-15.11.2016r


ZAPYTANIE OFERTOWE  NR OPAL 2/2/2016
 w ramach projektu „Rozwój działalności OPAL Sp. z o.o. Sp. k. przez eksport!”

Grodzisk Wielkopolski, dnia 02.11.2016 r.

 

Opal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. stosując zasadę w trybie rozeznania rynku, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy, który zapewni usługę transportową dla przedsiębiorców zagranicznych na Seminarium w ramach projektu „Rozwój działalności Opal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przez eksport!”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4.Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Podziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Rozwój działalności OPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przez eksport!”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

OPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kąkolewska 13
62-065 Grodzisk Wlkp.
e-mail:  opal@opal.com.pl
tel. (61) 444 60 52

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (stosując zasadę w trybie rozeznania rynku zgodnie z zasadą określoną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy dostarczyć pocztą do siedziby Zamawiającego, osobiście do Działu Produkcji -  pokój nr 9 albo przesłać na adres e-mail: o.piosik@opal.com.pl  w terminie do 09.11.2016 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest - wybór Wykonawcy, który zapewni usługę transportową w dniach 14-15.11.2016 r.
Zakresem usługi transportowej będzie:

 • dowóz przedsiębiorców zagranicznych z Berlina do Poznania w dniu 14.11.2016 r. (Berlin Zach. – Dworzec ZOO oraz Berlin Wsch. - Hotel Andel’s)
 • odwóz przedsiębiorców zagranicznych z Poznania do Berlina w dniu 15.11.2016 r.


Ofertę mogą złożyć podmioty, które:

 • posiadają w swojej ofercie transportowej autokar/autobus dla minimum 53 osób,
 • posiadają na wyposażeniu autokaru/autobusu toaletę.


KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
60000000-8 (Usługi transportowe)

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ofertę mogą złożyć podmioty, które:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3, w którym oświadczą spełnienie warunków.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy dostarczyć  do dnia: 15.11.2016 r.

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY

Kryterium 1: Cena netto oferty (maks. 100 pkt.)
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Pi =  Cmin/Ci   x 100 x waga,

gdzie:

Pi  - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci - cena całkowita oferty nr „i”    

VIII. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do podpisania - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 2).

IX. WARUNKI ZMIANY UMOWY

 1. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które wejdą w życie od dnia zawarcia umowy, w zakresie mającym wpływ na realizacje podmiotu zamówienia.
 2. Nastąpi konieczność wprowadzenia zmian w wyniku zmiany wytycznych dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej w szczególności w zakresie sprawozdawczości.
 3. Nastąpi konieczność wprowadzenia zmian w zakresie terminów i ilości realizacji zamówienia, na skutek zaistnienia obiektywnych przeszkód, które uniemożliwią realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia.

Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dokonywane na pisemny wniosek Strony lub Stron.

X. DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Płatności: zapłata nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, w terminie 14 dni, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury VAT/rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Termin ważności złożonej oferty: 14 dni.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 5. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela: Olga Piosik SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ,  M: 606 679 444, E: o.piosik@opal.com.pl
 6. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.opal.com.pl
 7. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
 8. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
 10. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
 11. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
 12. Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert ofertę z najwyższą liczbą punktów. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni wyniki wyboru na stronie www.opal.com.pl.

XI. PRZYGOTOWANIE OFERTY

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z załączonych dokumentów. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację  wszystkich zawartych w nich treści. Jednocześnie niepodpisanie któregoś z załączników skutkuje odrzuceniem oferty.

Każdy z Wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna składać się z:

 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 3. podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
 4. podpisanego oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

XII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie zawartej w wykonawcę w następstwie niniejszego postępowania. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.